ARHIVA BROJEVA

Stupanje na snagu i početak primene zakona, drugih propisa i opštih pravnih akata (povodom brojnih primera normativnog razdvajanja)

Radovan Bezbradica,
sekretar Ustavnog suda

Pravni okvir - Institut stupanja na snagu opšteg pravnog akta uređuje se, po pravilu, na opšti način najvišim pravnim aktom u pravnom poretku te države – ustavom (u tom smislu, institut stupanja na snagu je materia constitutionis). U manjem broju zemalja ovaj institut ne uređuje se na opšti način ustavom već zakonom (institut stupanja na snagu je, u ovom slučaju, materia legis).

U pozitivnopravnom poretku Republike Srbije institut stupanja na snagu opštih pravnih akata uređen je odredbama člana 196. st. 1. i 4. i člana 206. Ustava Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 98/06). Naime, odredbama člana 196. Ustava utvrđeno je da se zakoni i svi drugi opšti akti, objavljuju pre stupanja na snagu (stav 1.), kao i da zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja (stav 4.), a odredbom člana 206. utvrđeno je da ovaj ustav stupa na snagu danom proglašenja u Narodnoj skupštini.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa