ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2008.

BROJ 12. GODINA XI

DECEMBAR 2008

IZLAZI MESEČNO

Prinudna likvidacija subjekata privatizacije

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


Pravna regulativa elektronske uprave

Dr Dragan Prlja, Institut za uporedno pravo u Beogradu


UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


U 2008. GODINI

Spisak predloga zakona
Spisak donetih zakona

* Spiskovi su preuzeti sa zvaničnog sajta Narodne skupštine RS, a ažuriran je sa danom davanja našeg časopisa u štampu.


PRAVOSUĐE

Zakon o sudijama
Zakon o uređenju sudova
Zakon o Visokom savetu sudstva
Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava
Zakon o javnom tužilaštvu
Zakon o državnom veću tužilaca

PRIVREDNO POSLOVANJE

Zakon o klasifikaciji delatnosti
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Zakon o elektronskoj trgovini
Zakon o javnim nabavkama

FINANSIJE I BANKARSTVO

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

POREZI I DOPRINOSI

Zakon o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
* Obrazloženja su preuzeti sa zvaničnog sajta Narodne skupštine RS.
Prof. dr Gordana Stanković

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa