ARHIVA BROJEVA

PRIMENA VALUTNE KLAUZULE I PROMENLJIVE KAMATNE STOPE U UGOVORU O KREDITU

Dr Dragiša B. Slijepčević,
sudija Vrhovnog kasacionog suda

Ugovor o kreditu je imenovani pravni posao uređen odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Tim ugovorom se obavezuje banka da kao davalac kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez namene, korisniku kredita, koji se obavezuje da banci plati ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novčanih sredstava vrati u vreme i na način kako je u ugovoru utvrđeno.1 Dakle, osnovna obaveza banke davaoca kredita se realizuje stavljanjem na raspolaganje korisniku kredita određenog iznosa novčanih sredstava. S tim u vezi, određena je i osnovna obaveza korisnika kredita da banci davaocu kredita vrati onaj iznos novčanih sredstava koji mu je stavljen na raspolaganje uvećan za iznos kamate u skladu sa ugovorenom kamatnom stopom. Pod novčanim sredstvima koja se korisniku kredita stavljaju na raspolaganje podrazumevaju se određena strana - devizna sredstva, ili određeni dinarski iznos. Devizni iznos kredita se može odobriti i ugovoriti pod uslovima propisanim odredbama Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014). Odredbom člana 25. tog Zakona propisano je da banka može odobriti kredit u devizama rezidentu pravnom licu i preduzetniku, kao i rezidentu fizičkom licu radi kupovine nepokretnosti. To su zakonom dopušteni izuzeci u odnosu na opšte pravilo propisano odredbom člana 34. stav 1. citiranog Zakona, po kome se plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici Srbiji vrši u dinarima. Osim toga, odredbom člana 34. stav 8. Zakona o deviznom poslovanju dopušteno je i ugovaranje u devizama u Republici Srbiji, s tim da se plaćanje i naplaćivanje u tom slučaju vrši u dinarima. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa