ARHIVA BROJEVA

Prestanak radnog odnosa prema Zakonu o radu i posebnim propisima

Paraskeva Mihajlović,
dipl. pravnik

 

Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09), kao matičnim zakonom u oblasti radnih odnosa, odredbama čl. 175. do 191, uređuje se prestanak radnog odnosa. Zakon o radu sadrži opšte propise o radnim odnosima, a integralno se primenjuje kad u određenoj oblasti ne postoji poseban propis.

Odredbe Zakona o radu (ZOR), u smislu člana 2. stav 2. ovog zakona, primenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica, kao i na zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo od strane poslodavca, zatim na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnim službama, kao i na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva, ako zakonom nije drukčije određeno.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa