ARHIVA BROJEVA

PRAVO PRIVATNOSTI

Mr Dragica Popesku


Tokom istorije lična dobra poput života, slobode, imena, časti i ugleda, smatrana su neodvojivim delom ličnosti i bilo je teoretskih pravaca koji su nalazili da ih nije potrebno štititi posredstvom posebnih prava ličnosti, jer navodna zaštita ovih dobara postoji kroz njihovu neraskidivu vezu sa čovekom, kao ljudskim i društvenim bićem. Međutim, lična dobra, kao objekti prava ličnosti, uživaju zaštitu i u građanskom pravu, budući da prava ličnosti predstavljaju izdvojenu granu modernog građanskog prava, koja predviđa zaštitu ličnih dobara, nezavisno od toga što su određeni aspekti ličnosti, zaštićeni Ustavom, ili normama krivičnog, ili nekog drugog prava. U prava ličnosti spada i pravo na privatnost, kojim se od objavljivanja u javnosti štite podaci i zapisi vezani za nečiji privatan život. Čovek zapravo ne štiti samo deklarativno svoja lična dobra, zarad toga što u odnosu na njih ima apsolutno pravo, već ih štiti od napada, kako od strane društvene zajednice, tako i od pojedinih fizičkih, ili pravnih lica.
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa