ARHIVA BROJEVA

PRAVNI SISTEM EU*

Dr Gordana Gasmi,
Institut za uporedno pravo

Prenos suvereniteta država članica na organe EU širi se na sve veći broj oblasti, u cilju ekonomskog i političkog prosperiteta država članica EU. Na taj način komunitarne institucije dobijaju autohtona (samostalna) pravna ovlašćenja za regulisanje različitih oblasti privrednog, a u novije vreme i političkog života (oblast zajedničke spoljne politike). Time je stvoren zasebni pravni sistem koji reguliše način funkcionisanja EU, njen odnos prema državama članicama i drugim subjektima, međusobni odnos organa i položaj pravnih i fizičkih lica na teritoriji država članica.

Osnivanje Evropskih zajednica početkom 50-tih godina označilo je istovremeno stvaranje novog pravnog sistema tzv. komunitarnog prava (Acquis Communautaire)1, danas poznatog kao prava Evropske unije (EU), posle prerastanja Zajednice u EU. Brojna su bila teorijska sporenja i dileme oko karaktera pravnog sistema EU, odnosno da li se radi o: 1) međunarodnom pravu jedne međunarodne organizacije (EU)2, 2) o dvojnom karakteru pravnog sistema EU sa elementima međunarodnog i nacionalnog prava ili pak, 3) o sui generis tj. specifičnom pravnom sistemu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa