ARHIVA BROJEVA

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Nameravano udaljenje jedne libijske porodice sa teritorije Republike Srbije (jer predstavljaju pretnju za nacionalnu bezbednost)

Zabrana deportovanja za vreme trajanja postupka pred Sudom

Pokretanje postupka za azil i automatsko suspenzivno dejstvo
(u pogledu postupka za oduzimanje boravišne dozvole)

Slučaj rešen (država ispravila sve moguće povrede)

Sud – Izbrisao predstavku sa svog spiska predmeta

 

 

PETO ODELJENJE

 

ODLUKA

 

Predstavka br. 37478/16
A i drugi protiv Srbije

 

 

Evropski sud za ljudska prava (Peto odeljenje), na zasedanju Odbora 18. aprila 2024. godine u sastavu:

Stéphanie Mourou-Vikström, predsednik,

Lado Chanturia,

Mattias Guyomar, sudije,

i Sophie Piquet, vršilac dužnosti sekretara Odeljenja,

Imajući u vidu:

predstavku (br. 37478/16) protiv Republike Srbije koju su 30. juna 2016. godine, prema članu 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: "Konvencija"), Sudu podneli podnosioci predstavke navedeni u priloženoj tabeli (u daljem tekstu: "podnosioci"), koje je zastupao g. N. Kovačević, advokat iz Beograda;

odluku da se, nakon smrti prvog podnosioca 2020. godine, udovolji zahtevu preostalih podnosilaca da nastave sa postupkom po predstavci u njegovo ime (u svrhe predmetne presude, Sud će u daljem tekstu istog oslovljavati sa "prvi podnosilac");

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa