ARHIVA BROJEVA

KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE

Deo XII Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Odluka Ustavnog suda, 113/2017, 95/2018 - Autentično tumačenje), pod nazivom - KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE – reguliše ovo pitanje odredbama čl. 161. i 162.

Ugovorom o radu (član 161, stav 1.) - mogu (a ne moraju) da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu (u daljem tekstu: zabrana konkurencije).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa