ARHIVA BROJEVA

OMOGUĆITI pripadnicima islamske zajednice da ne rade na drugi dan Kurban bajrama - 17. juna 2024. godine.

U „Sl. glasniku RS“, br. 51/2024, od 13.06.2024. godine, objavljen je Zaključak Vlade - 05 broj 06-5279/2024, donet na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon) i na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, a koji  glasi:

“ ZAKLJUČAK

1. Preporučuje se poslodavcima u Republici Srbiji da zaposlenima, pripadnicima islamske zajednice omoguće da ne rade na drugi dan Kurban bajrama - 17. juna 2024. godine.

2. Preporučuje se poslodavcima u Republici Srbiji koji su dužni da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluge nastale štetne posledice za građane i državu, kao i poslodavcima čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad - da obezbede zaposlenima, pripadnicima islamske zajednice za rad na dan 17. juna 2024. godine prava koja pripadaju zaposlenom za rad na dan praznika koji je neradan dan.

3. Tačka 1. ovog zaključka, u pogledu obaveznosti prisustva svim oblicima nastave i obrazovno-vaspitnog rada u obrazovno-vaspitnim ustanovama, shodno se primenjuje i na decu, učenike i studente pripadnike islamske zajednice.

4. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa