ARHIVA BROJEVA

NAKNADA ŠTETE

Sentence priredio: Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

Visina naknade štete određuje se prema okolnostima svakog konkretnog slučaja.

Iz obrazloženja:

Presudom Osnovnog suda u Paraćinu P 898/17 od 18.01.2018. godine stavom prvim izreke usvojen je tužbeni zahtev tužilje i tuženi je obavezan da joj naknadi nematerijalnu štetu i to 50.000,00 dinara na ime pretrpljenih fizičkih bolova i 90.000,00 dinara na ime pretrpljenog straha, sve sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate. Stavom drugim izreke odbijen je tužbeni zahtev tužilje za naknadu nematerijalne štete u iznosu od još 60.000,00 dinara preko iznosa dosuđenog stavom prvim izreke na ime pretrpljenog straha sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Stavom trećim izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužilje da joj tuženi naknadi materijalnu štetu u iznosu od 150,00 dinara sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na ime participacije za pružene lekarske usluge. Stavom četvrtim izreke tuženi je obavezan da tužilji naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 137.660,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od izvršnosti presude do isplate.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa