ARHIVA BROJEVA

Separat - Novembar 2018.

TROŠKOVI I TAKSE U SUDSKIM POSTUPCIMA

BROJ 11. GODINA 2018

NOVEMBAR 2018.

TROŠKOVI I TAKSE U SUDSKIM POSTUPCIMA – KRIVIČNI POSTUPAK, PARNIČNI POSTUPAK, PREKRŠAJNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR – Propisi i sudska praksa – Naslovna strana i impresum separata

TROŠKOVI I TAKSE U SUDSKIM POSTUPCIMA – KRIVIČNI POSTUPAK, PARNIČNI POSTUPAK, PREKRŠAJNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR – Propisi i sudska praksa – SADRŽAJ separata

Takse, naknade troškova, tarife – I deo – Propisi – Zakon o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015)

Takse, naknade troškova, tarife – I deo – Propisi – Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016, 62/2016)

Takse, naknade troškova, tarife – I deo – Propisi – Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012)

Takse, naknade troškova, tarife – I deo – Propisi – Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)

Takse, naknade troškova, tarife – I deo – Propisi – Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova za zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 59/2013)

Takse, naknade troškova, tarife – I deo – Propisi – Javnobeležnička tarifa - javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)

Takse, naknade troškova, tarife – I deo – Propisi – Javnoizvršiteljska tarifa ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 1 – Krivični postupak – Izvodi iz Zakonika o krivičnom postupku

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 1 – Krivični postupak – Izvodi iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 1 – Krivični postupak – Izvodi iz Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 1 – Krivični postupak – Izvodi iz Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela

Troškovi postupka – II deo – Sudska praksa – 1 – Krivični postupak

Troškovi postupka – II deo – Sudska praksa – 1 – Krivični postupak

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 2 – Prekršaji i privredni prestupi – Izvodi iz Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016)

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 2 – Prekršaji i privredni prestupi – Izvodi iz Zakona o privrednim prestupima ("Sl. list SFRJ", br. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90; "Sl. list SRJ", br. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001;"Sl. glasnik RS", br. 101/2005)

Troškovi postupka – II deo – Sudska praksa – 2 – Prekršaji i privredni prestupi

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 3 – Parnični, vanparnični i izvršni postupaki – Izvodi iz Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014)

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 3 – Parnični, vanparnični i izvršni postupaki – Izvodi iz Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82, 48/88; "Sl. glasnik RS", br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015, 106/2015)

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 3 – Parnični, vanparnični i izvršni postupaki – Izvodi iz Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - Autentično tumačenje, 113/2017 - Autentično tumačenje)

Troškovi postupka – II deo – Sudska praksa – 3 – Parnični, vanparnični i izvršni postupak

Troškovi postupka – II deo – Izvodi iz zakona – 4 – Upravni spor – Izvodi iz Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)

Troškovi postupka – II deo – Sudska praksa – 4 – Upravni spor

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa