ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2018.

BROJ 4. GODINA 2018

APRIL 2018.

IZLAZI MESEČNOBezbednost saobraćaja na putevima - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja

Ljiljana Milanković-Vasović


Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu - bez naknade - Problemi u tumačenju odredbe člana 12. Uredbe o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije

Ljiljana Milanković-Vasović


Izmena Zakona o radu i zakonski maksimum ugovaranja rada na određeno vreme- Zaključivanje sukcesivnih ugovora o radu na određeno vreme - Merodavno pravo

Ljiljana Milanković-Vasović


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Sentence pripremio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji


Subrogacija, osiguranje i rokovi zastarelosti

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji


SUDSKA PRAKSA - EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Priredio: dr Tomica Delibašić


Osvrt na pojedine odredbe Zakona o nacionalnom DNK registru

Dr Dragan Obradović, sudija, Viši sud u Valjevu, docent na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo Univerziteta Singidunum u Beogradu


Kratak osvrt na najvažnije izmene i dopune Zakona o policiji

Prof. dr Željko Nikač, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd Branko Leštanin, MUP Republike Srbije, PU Kraljevo


Izbor i način odlučivanja odbora poverilaca u stečajnom postupku

Prof. dr Vladimir KOZAR, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad


Prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa i nadzor nad primenom Zakona o radu

Čolić Borisav, sudIja Vrhovnog suda Srbije, u penziji


Nužni deo ostavine i povreda nužnog dela

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa