ARHIVA BROJEVA

OKONČANJE LIKVIDACIJE I ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Dr Milovan Milić

Zakonom o privrednim društvima, pored pojma i pokretanja likvidacije, likvidacionog upravnika, obaveštavanja poverilaca i prijavljivanja potraživanja i likvidacionih bilansa i izveštaja, obustave likvidacije i pokretanja stečaja, posebno je predviđeno okončanje likvidacije i odgovornosti za štetu.

Polazeći od predmeta ovog rada, u ovom radu najpre ćemo govoriti o raspodeli likvidacionog ostatka, a zatim i naknadi likvidacionom upravniku, okončanju likvidacije, odgovornost likvidacionog upravnika za štetu i odgovornosti članova društva po okončanju likvidacije.

Uređujući raspodelu likvidacionog ostatka, Zakonom o privrednim društvima propisano je, između ostalog, da imovina društva u likvidaciji koja preostane posle izmirenja svih obaveza društva (likvidacioni ostatak) raspodeljuje se članovima društva u skladu sa odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka društva.

Takođe, Zakonom o privrednim društvima propisan je i način njegove raspodele ortacima, komplementarima, komanditorima, članovima društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarima, praveći razliku između akcionara sa preferencijalnim i akcionara sa običnim akcijama.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa