ARHIVA BROJEVA

OD ŽRTVE DO ZLOČINCA*

Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Srbije

Branislava Knežić, naučni savetnik Instituta
za kriminološka i sociološka istraživanja
i vanredni profesor Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu

Naslov ovog rada direktno asocira na naslov jedne monografije – "Od žrtve do zatvorenice".1 Suština jeste u tome da se prilikom kažnjavanja, odmeravanja kazne, uvek mora voditi računa o tome da li je i koliko onaj koji je učinio jedno krivično delo, naneo neko zlo, prethodno ipak i sam bio žrtva. Drugim rečima, pitanje da li je učinilac jednog krivičnog dela, prethodno i sam bio žrtva, jeste kriminalnopolitičko pitanje od značaja kod izricanja kazne. To za sud predstavlja vrlo direktan, a katkada i nimalo jednostavan zadatak, obavezu da se svestrano ispita ličnost učinioca jednog krivičnog dela, njegov raniji život, ali i sve druge okolnosti od značaja za individualizaciju – odmeravanje kazne.2 Međutim, istovremeno je to i pitanje kriminogenog faktora, odnosno pitanje toga šta sve, koji sve faktori mogu uticati na izvršenje jednog krivičnog dela, ili krivičnih dela, kriminaliteta uopšte. Sve ovo naravno ima višestruki i praktični i teorijski značaj, koji zaslužuje da ovde bude nešto posebnije analiziran.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa