ARHIVA BROJEVA

Separat - Oktobar 2017.

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA

BROJ 10. GODINA 2017

OKTOBAR 2017.

Sadržaj separata - MIRNO REŠAVANJE SPOROVA - separat br. 10/2017

I - Zakon o mirnom rešavanju sporova - sadržaj Zakona

I - Zakon o mirnom rešavanju sporova - tekst Zakona

I - Podzakonski propis Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova - Pravilnik o postupku mirnog rešavanja radnog spora

I - Podzakonski propis Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova - Uredba o visini nagrade i naknade troškova miritelja i arbitara za mirno rešavanje radnih sporova

I - Podzakonski propis Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova - Rešenja o upisu u Imenik miritelja

I - Prilog - Pitanja i odgovori - sa sajta Republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

I - Prilog - Iz sudske prakse - Nenadležnost suda da rešava po tužbi kojom se zahteva poništaj rešenja Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

II - Zakon o posredovanju u rešavanju sporova - sadržaj Zakona

II - Zakon o posredovanju u rešavanju sporova - tekst Zakona

II - Podzakonski propis Zakona o posredovanju u rešavanju sporova - Etički kodeks posrednika

II - Podzakonski propis Zakona o posredovanju u rešavanju sporova - Pravilnik o načinu vođenja Registra posrednika

II - Podzakonski propis Zakona o posredovanju u rešavanju sporova - Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja

II - Podzakonski propis Zakona o posredovanju u rešavanju sporova - Pravilnik o Programu osnovne obuke posrednika

II - Podzakonski propis Zakona o posredovanju u rešavanju sporova - Pravilnik o obrascu uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci posrednika

II - Podzakonski propis Zakona o posredovanju u rešavanju sporova - Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje

III - Zakon o arbitraži - sadržaj Zakona

III - Zakon o arbitraži - tekst Zakona

IV - Prilog 1 - Izvodi iz Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013, 74/2013 i 55/2014) - Predlog za mirno rešavanje spora i - Postupak u parnicama povodom kolektivnih ugovora

IV - Prilog 2. – Iz sudske prakse – u vezi primene člana 193. Zakona o parničnom postupku

IV - Prilog 3. - ABC Indeks pojmova

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa