ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Septembar 2017.

BROJ 9. GODINA 2017

SEPTEMBAR 2017.

IZLAZI MESEČNOVEŠTAČENJE

Pravne posledice davanja lažnog iskaza veštaka


SUDSKA PRAKSA

Sentence iz presuda Vrhovnog kasacionog suda verifikovane na sednicama Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda


KRIVIČNO PRAVO

Kaznena politika sudova za krivično delo primanja mita


PRAVNA ISTORIJA

Nastanak i razvoj korupcije


PROPISI U PRIPREMI

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta Zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje


DE LEGE FERENDA

O roku za podnošenje zahteva za rehabilitaciju


SLUŽBENA MIŠLJENJA

Uprava za sprečavanje pranja novca


MEDICINSKO PRAVO

Odgovornost lekara u slučaju kada nije dovoljno sigurno da je njegova greška nanela štetu pacijentovom zdravlju


SUDSKA PRAKSA

Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja


PORODIČNO PRAVO

Odgovornost supružnika i vanbračnih partnera za preuzete obaveze


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVOPRIVREDNO PRAVO

Odgovornost davalaca usluga pred Sudom časti privredne komore


SLUŽBENA MIŠLJENJA

Mišljenja Komisije za hartije od vrednosti

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa